phone+32 9 210 84 70

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT – SITEHOSTING bvba

Deze website wordt beheerd door SiteHosting bvba.

De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Belgisch en Europees) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.

Als u deze website bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden opgevraagd door SiteHosting bvba rechtstreeks (waarbij u wordt gevraagd de gegevens te verstrekken) of onrechtstreeks door middel van technische hulpmiddelen die deze website bevat. SiteHosting zal deze persoonsgegevens evenwel uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze “Privacy Statement” en waakt erover dat deze persoonsgegevens naar best vermogen worden beschermd en enkel worden gebruikt in het kader van onze zakelijke relatie en met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening.

Deze “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden inzake de gegevensverwerking van deze website, het gebruik van cookies en legt uit hoe iemand zijn rechten kan uitoefenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Door zich toegang te verschaffen tot de website van SiteHosting bvba verklaart u dat u kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft u SiteHosting bvba de toestemming om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

SiteHosting bvba verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u de informatie te bezorgen waar u om vraagt en/of om uw klantendossier te beheren. De gegevens worden daarnaast ook gebruikt om u te informeren omtrent de zaken die u aanbelangen in uw (zakelijke) relatie met SiteHosting bvba.

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan bedrijven die met ons contractueel verbonden zijn ter voldoening van alle administratieve werkzaamheden die verband houden met voormelde doeleinden. Deze bedrijven zijn door ons geselecteerd op basis van strenge criteria en zijn contractueel gehouden tot discretie en confidentialiteit. Wij delen in ieder geval geen persoonlijke data met derden voor louter commerciële toepassingen (mailinglijsten, reklame doeleinden etc).

SiteHosting bvba heeft passende maatregelen genomen om het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden door SiteHosting op een veilige wijze bewaard, eventuele wachtwoorden worden via 'encryptie' beveiligd. Deze zijn niet toegankelijk voor derden of voor SiteHosting bvba medewerkers die niet over de vereiste toegangsrechten beschikken. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

Let erop dat als u (ongevraagd) vertrouwelijke persoonsgegevens aan SiteHosting bvba verstrekt, u erin toestemt dat wij die gegevens verwerken overeenkomstig de Belgische en Europese wetgeving ter zake, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit voor doeleinden zoals hierboven beschreven.

SiteHosting bvba kan gegevens verzamelen en verwerken over het gebruik van deze website, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en bezoeken, de geraadpleegde pagina's, de vorige en volgende websites die u bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld aan de hand van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt bewaard door onze webserver(s). U kunt kiezen om al dan niet cookies te aanvaarden door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie zorgt ervoor dat u deze website sneller en makkelijker kan gebruiken. SiteHosting bewaart in het kader van online betalingen via onze website, geen kredietkaartgegevens, deze worden door de klant, via onze website en via een geëncrypteerde verbinding (ssl), rechtstreeks doorgegeven aan onze betalingsfacilitator, zijnde Ogone (http://www.ogone.be). Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele technische of beveiligingsproblemen die zich zouden voordoen bij Ogone.

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die een hyperlink hebben van of naar deze website.

Uw rechten inzake persoonsgegevens

Conform de geldende Belgische en Europese wetgeving, beschikt u over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens. U beschikt eveneens over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de aanwending van uw gegevens door onze firma. Indien u gebruik wil maken van uw recht op inzage en/of verbetering, dan wel uw recht op verzet wil uitoefenen, dan kan u ons per email of brief daaromtrent contacteren. Gelieve in voorkomend geval wel een bewijs mee te sturen zodat wij de legitimiteit van uw aanvraag kunnen controleren (klantnummer, factuurnummer, klantgegevens ...). U kan op eenvoudige aanvraag ook al uw persoonlijke gegevens laten verwijderen uit onze systemen, dit kan eventueel als gevolg hebben dat wij de dienstverlening dienen stop te zetten of in de toekomst u minder correct kunnen bedienen wegens een gebrek aan historische gegevens.

Beperking van verantwoordelijkheid

SiteHosting bvba streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de inhoud van de informatie garanderen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker beschikbaar gestelde informatie berusten bij de auteur van de respectievelijke informatie. SiteHosting bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

SiteHosting bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data, wat daarvan ook de oorzaak moge zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn data zelf op regelmatige wijze te archiveren of in een veiligheidskopie te voorzien van de data.

SiteHosting bvba stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van deze website maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan SiteHosting bvba aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van SiteHosting bvba. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van SiteHosting bvba contacteren.

Alle eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze website vallen onder de toepassing van het Belgisch en/of Europees recht. Raadpleging van deze website houdt in dat men zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Merelbeke (vredegerecht) of Gent (België) en de aanvaarding om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te beslechten, tenzij in de geldende wetgeving expliciet anders voorzien.

Contact opnemen met SiteHosting bvba:

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Statement of onze gegevensverwerking, neem dan met ons contact op via administratie@sitehosting.be of via gewone post op:

SiteHosting bvba
t.a.v. de administratie
Hundelgemsesteenweg 575
B-9820 Merelbeke

SiteHosting bvba behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van deze Privacy Statement te wijzigen.
Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Versie 1.1: 03/05/2018


Kwaliteit primeert!

SiteHosting levert kwalitatieve hostingdiensten sedert 2001. Wij weten dus als geen ander dat websites, servers en online applicaties steeds belangrijker worden in onze maatschappij.

Voor de opbouw van onze infrastructuur gebruiken wij enkel kwaliteitsvolle A-merken. Naast het inzetten van kwalitatief materiaal, besteden wij ook veel aandacht aan ondersteuning van onze klanten. Dit door een gebruiksvriendelijke website en onze online ondersteuning (tickets en faq). Wij zijn eveneens tijdens de kantooruren steeds bereikbaar via telefoon. U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die u direct kan verder helpen. Probeer ons uit!

Is uw domeinnaam nog vrij?

In onderstaande balk kan u testen of uw domeinnaam nog vrij is en nadien eventueel uw bestelling starten. Enkel de meest gevraagde domeinextenties zijn doorzoekbaar, voor andere extenties, gelieve ons te contacteren.

.

Mailing list

Ontvang onze promoties, kortingcodes en gegevens over geplande werken.